Jakie plusy mają ulgi podatkowe w Polsce?

skarbonka z pieniędzmi

Każda pełnoletnia osoba w Polsce, która posiada status polskiego rezydenta podatkowego i uzyskiwała w poprzednim roku podatkowym dochody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć w rodzimym Urzędzie Skarbowym rozliczenie roczne PIT. Zeznania Pity Polacy składają na różnych drukach, dostosowanych pod kątem metody opodatkowania dochodów lub przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy muszą składać swój PIT roczny we właściwym względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędzie Skarbowym. Niektórzy z nich mają możliwość skorzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Zasadniczo, ulgi podatkowe mają na celu zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub samej kwoty podatku należnego fiskusowi od danego podatnika.


Jakie ulgi obecnie obowiązują i jakie mają plusy?

Optymalizacja podatkowa

Legalną optymalizację podatkową podatnicy w Polsce mogą przeprowadzać, składając swoje roczne rozliczenia podatkowe z uwzględnieniem przysługujących im ulg i preferencji. Dzięki ulgom podatkowym podatnicy w Polsce mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub samego podatku należnego fiskusowi z tytułu uzyskiwania opodatkowanych PIT dochodów. Aby móc skorzystać z ulgi podatkowej, podatnik musi spełnić warunki ujęte w ustawie z dnia 26. lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ustawie wskazuje się ulgi powszechnie obowiązujące dla wszystkich podatników rozliczających się aktualnie przy składaniu rozliczenia PIT, oraz ulgi przysługujące wąskiej grupie podatników na zasadach praw nabytych. Katalog ulg podatkowych ulega okresowym zmianom. Obecnie wygaszana jest na przykład ulga internetowa, ale najpopularniejsze ulgi, jak np.: na dziecko, na darowizny czy na rehabilitację, nadal funkcjonują.

Ulgi podatkowe w rozliczeniach rocznych PIT

Ze zdecydowanie najszerszego katalogu ulg i odliczeń podatkowych mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej: 18 i 32%. Dlatego formularze PIT-36 i PIT-37 mogą uwzględniać liczne ulgi i preferencje podatkowe. Są one bowiem przeznaczone właśnie dla skali podatkowej. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, np. przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową. PIT-37 to formularz, który wypełniają podatnicy uzyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, m.in. pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy. Oba formularze podatkowe powinny zostać złożone we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku podatkowego.

  Polscy podatnicy mają prawo do skorzystania z wielu ulg podatkowych, wśród których w formularzach PIT znajdą się przykładowo:
 • ulga na dziecko
 • ulga na nowe technologie
 • ulga rehabilitacyjna, w tym ulga na leki
 • ulga na darowiznę
 • ulga odsetkowa
 • ulga meldunkowa lub mieszkaniowa

Szczególnym typem ulgi podatkowej, a właściwie preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z której skorzysta wielu podatników, jest możliwość złożenia rozliczenia PIT: jako wspólne rozliczenie współmałżonków, jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

Najpopularniejsza ulga w PIT

Celem ulg podatkowych i plusem dla podatników jest to, że obniżają one finalne zobowiązanie wobec fiskusa i pozwalają na wypracowanie wysokiego zwrotu podatkowego z tytułu rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych jest ulga na dziecko, która jest przyznawana tym podatnikom, którzy w poprzednim roku podatkowym przez co najmniej jeden dzień sprawowali władzę rodzicielską, funkcję rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego nad dzieckiem:
 • małoletnim, do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia
 • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • do ukończenia 25. roku życia, jeśli uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3089 zł.

Ulga na jedno dziecko jest przeznaczona wyłącznie dla tych rodziców, którzy w poprzednim roku podatkowym razem nie przekroczyli kwoty dochodu 112 000 zł. Taki sam limit obowiązuje dla osób korzystających ze statusu samotnego rodzica. Z kolei przy rozliczaniu ulgi w jednej deklaracji podatkowej, limit wyniesie 56 000 zł. Przy uldze rozliczanej na dwoje lub więcej dzieci w rodzinie, kryterium dochodowe nie znajduje zastosowania i każdy może ją wykorzystać, o ile pełnił wymienione funkcje wobec dzieci w poprzednim roku podatkowym przynajmniej przez jeden dzień.